Счетоводна къща "Фалкони"

Счетоводна къща "Фалкони" в София
Счетоводна фирма "Фалкони" предлага пълно абонаметно счетоводно обслужване с високо качество на цени по договаряне без всякаква конкуренция.

Предлага професионални счетоводни услуги, данъчни, трудово – правни и осигурителни консултации.

В днешно време счетоводството често се описва като “езикът на бизнеса”, тъй като е средството за представяне на отчетна финансова информация за активите, пасивите, капитала, приходите и разходите и паричните потоци на дадено предприятие, която може да се използва от различни групи хора – потребители на информация, за вземане на икономически решения.

Ние Ви предлагаме:

 • Коректно отношение;-
 • Стриктна ангажираност към Вашата дейност;-
 • Професионални консултации на професионален език;

и всичко останало, от което се нуждаете, за да започнете, развиете и управлявате успешно своя бизнес.

По – конкретно:

 • Счетоводно обслужване
 • Личен състав и ТРЗ
 • Регистрация и дерегистрация по ЗДДС;
 • Годишно счетоводно приключване.

ВСИЧКИ ТЕЗИ УСЛУГИ ЗА ВКЛЮЧЕНИ В АБОНАМЕНТНОТО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ.

СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ:

 • Разработване на индивидуалната счетоводна политика на фирмата;
 • Разработване на индивидуален сметкоплан;
 • Текущо осчетоводяване на първичните документи и следене на оборотите и салдата по сметките;
 • Изготвяне на платежни документи за осигуровки, данъци и такси;
 • Следене на оборота за регистрация или дерегистрация по ЗДДС;
 • Ежемесечно изготвяне на справката – декларация по ЗДДС, следене на резулатата за данъчния период (ДДС за внасяне/ ДДС за възстановяване);
 • Прихващане, приспадане и възстановяване на резултата(данък за възстановяване) съгласно действащото законодателство;
 • Изчисляване на текущия финансов резултат;
 • Следене на плащанията и постъпленията по фактурите;
 • Изготвяне на справки за задълженията и вземанията по партньори, изчисляване на авансови вноски;
 • Изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план;
 • Изготвяне на Годишен счетоводен отчет, съдържащ – Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци и Приложения, както и представянето му в НСС;
 • Изготвяне на Годишна данъчна декларация и приложенията към нея.

ЛИЧЕН СЪСТАВ И ТРЗ

 • Изготвяне на трудови договори, длъжностни характеристики, допълнителни споразумения, заповеди за отпуск, заповеди за уволнение и т.н.
 • Изготвяне и подаване на уведомления по чл. 62, ал. 4 от КТ;
 • Изчисляване и изготвяне на месечни ведомости за работни заплати;
 • Подаване на болнични листи в НОИ;
 • Ежемесечно изготвяне и подаване на магнитен носител на информацияза осигурените лица във фирмата(декларация образец 1 и декларация образец 6);
 • Изготвяне и поддържане на трудови досиета на всички работници.

РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ДДС:

 • Изготвяне на заявлението за регистрация по ЗДДС и пълен набор от всички необходими счетоводни справки и документи, съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС;
 • Представителство и защита по време на последващата данъчна проверка за регистрацията на фирмата по ЗДДС.

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ:

 • Осчетоводяване на първичните и вторични счетоводни докуметни и изготвяне на Фодишен счетоводен отчет, съдържащ – Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци и Приложения, статистически форми и представянето им в НСС;
 • Изготвяне на Годишна данъчна декларация и приложения към нея, изчисляване на данъчните задължения и изготвяне на платежни документи.

ДАНЪЧНА ЗАЩИТА:

 • Представителство и защита на фирмата при провеждане на проверки и ревизии(общи, тематични или насрещни) от органите на НАП, НОИ или други инстанции;
 • Предприемане на всякакви мерки за решаване на възникнали въпроси и казуси.