Счетоводна компания „Нови Възможности 2015″ ЕООД предлага цени, които са прозрачни и обосновани!

Ако Вие сте регистриран като свободна професия в Регистър Булстат и извършвате професионална дейност на свой риск и за своя сметка или сте наемодател, то Вие имате нужда от счетоводно обслужване, макар и за Вас да е предвиден по-облекчен данъчен режим и администрирането на дейността Ви да е по-опростен. Съобразявайки всички тези параметри можем да Ви предложим следните цени:

 • Изготвяне и подаване на декларация 1 и 6, подготовка на платежни за осигуровки на хартиен носител или в електронен вид / вкл. в интернет банкиране/ за едно осигурено лице10,00 лв., за всяко следващо лице 00 лв.
 • Изготвяне и подаване на декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ, относно дължимият данък на тримесечие – 10,00 лв.
 • Изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ- от 50,00 лв. до 150,00 лв.в зависимост от сложността.

КРИТЕРИИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ЦЕНА ЗА МЕСЕЧНО ОБСЛУЖВАНЕ:

Брой документи на месец: Месечна такса за свободни професии или наемодатели регистрирани по ЗДДС:
До 30 документа + 1 осигурено лице 100,00 лв.
До 50 документа + 1 осигурено лице 130, 00 лв.
До 90 документа + 1 осигурено лице 170, 00 лв.

Над 90 документа – изпратете запитване или ни посетете на място, след предварително уговорен час на телефон +359 888213981

 • В месечният абонамент е включено обслужване на едно осигурено лице, всяко допълнително осигурено лице ще добави по 10,00 лв.към месечният абонамент.
 • Годишно счетоводно и данъчно приключване  – 50%от месечният абонамент.

 Документ е всеки първичен документ по Закона за счетоводството, като това могат да бъдат – фактура, дебитно известие, кредитно известие, протокол, митническа декларация,  разписка, месечен касов отчет, а не стопанска операция.

► Осигурено лице е всяко лице, което се осигурява във фирмата по реда на Кодекса за социалното осигуряване – по трудов договор; собственик, осигурен като само осигуряващо се лице или договор за управление и контрол; както и лица, ангажирани в дружеството под формата на така нар. ” граждански договор”.

ОТСТЪПКИ ЗА КЛИЕНТИ НА МЕСЕЧЕН АБОНАМЕНТ:

 • Регистрация и дерегистрация по Закона за данък добавена стойност – 30,00 лв.
 • Изготвяне и подаване на данъчна декларация – БЕЗПЛАТНО.
 • При използване на софтуер за фактуриране от Възложителя с възможност за генериране на справки в подходящ формат, съвместим със софтуера на Изпълнителя отстъпки от месечната таксаот 10% до 20%.
 • Подаване на искания и представителство пред органите на НАП по повод на процедура за възстановяване на данък добавена стойност по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност, когато от процедурата не е произлязла ревизиядо 2000 лв. – БЕЗПЛАТНО.
 • Подготовка на платежни за данъци и осигуровки в системата за електронно банкиране– БЕЗПЛАТНО.

ДОПЪЛНИТЕЛНО, ИЗВЪН МЕСЕЧНИЯТ АБОНАМЕНТ, ПРИ ПОИСКВАНЕ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, СЕ ЗАПЛАЩАТ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ:

 • Справки по критерии, зададени от възложителя – 30% от месечното възнаграждение.
 • Следене на срокове за плащане към доставчици и създаване на платежни нареждания, изплащане на заплати към служители чрез системата за електронно банкиране – по-договаряне.
 • Подготвяне на документи и представителство пред органите на НАП, НОИ и Инспекция по труда във връзка с проверки – 80,00 лв.
 • Подготвяне на документи и представителство пред органите на НАП, НОИ и Инспекция по труда във връзка с ревизии – 150,00 лв.
 • Счетоводни, данъчни и осигурителни консултации във връзка с международни договори, спогодби и регламенти – 30,00 лв. на всеки започнат астрономически час.
 • Подаване и публикуване на годишни финансови отчети на дружеството в Търговския регистър – 00 лв.
 • Подаване на искания и представителство пред органите на НАП по повод на процедура за възстановяване на данък добавена стойност  по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност, когато от процедурата не произлязла ревизия и сумата за възстановяване е над 2000 лв.– 100,00 лв.

Забележка:  Посочените цени са ориентировъчни и „Фалкони” ЕТ  си запазва правото да сключва договори на различни цени от горепосочените в зависимост от спецификата на услугата и обема на документите.

За получаване на допълнителна информация за цените на предоставяните услуги или за цени на услуги, извън посочените, моля изпратете запитване или ни посетете на място, след предварително уговорен час на телефон+359 888 213 981!